Nefret Suçlarının Kovuşturulması

Raporda nefret suçlarının niteliği, ceza sistemlerindeki yeri, tanımı ve yaptırımları, yasanın koruma amacı, bu suçun failleri, nefret suçu yasaları ile suçun ırkçılık,din ve inanç,etnik köken, toplumsal cinsiyet vb. saikleri ve bu kavramların tanım ve nitelikleri incelenmiş, suçun yargılama aşaması ele alınmış ve suçun önlenmesi konusunda öneriler ve politikalar dile getirilmiştir.