Cumhurbaşkanlığı – Başkanlık Tartışması

İÇİNDEKİLER

 

Giriş 9
Başlarken 13
Parlamenter Sistem ve Devlet Başkanının Konumu 15
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kurumunun Serüveni 23
1924 Anayasası’nda cumhurbaşkanı 24
1961 Anayasası’nda cumhurbaşkanı 31
1982 Anayasası’nın ‘ilk halinde’ cumhurbaşkanı 39
Yürütme organının güçlü ve tartışmalı kanadı cumhurbaşkanı 43
2007 değişiklikleri öncesinde cumhurbaşkanının nitelikleri, seçimi ve andı 47
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri 51
Karşı imza kuralı 55
Cumhurbaşkanı bir kararnameyi imzalamak zorunda mıdır? 63
Cumhurbaşkanının sorumluluğu ve vatana ihanet ile suçlanması 68
2007 yılı anayasa değişiklikleri serüveni ve sonuçları 76
2007 sonrası yeni krizler 89
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, AYM kararı, adaylık ve seçim 93
Gündemdeki öneriye giden yol 97
Güncel Anayasa Değişikliği Önerisi 99
Önerinin gerekçesi 100
Oylamada ‘gizli oy’ tartışması 106
Değişiklik önerisinin içeriği 109
Genel Değerlendirme 121
Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimleri 121
Türkiye sağ/muhafazakâr/İslâmcı siyaset çizgisinin
hükümet sistemi önerileri
127
Anayasa tartışmasının niteliği 133
EKLER 149
EK 1: 6771 Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
151
EK 2: Bülent Tanör’ün Kaleme Aldığı, TÜSİAD’ın
Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri (1997) Raporu’nun
Hükümet Sistemi Başlığı
167
EK 3: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (2000)
Anayasa Önerisi’nde Hükümet Sistemi Tercihi
174
EK 4: Türkiye Barolar Birliği (2007) Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa Önerisi (2001 Önerisinin Gözden Geçirilmiş Baskısı)
177
EK 5: 2007 Yılında AKP’nin Ergun Özbudun Başkanlığındaki
Komisyona Hazırlattığı Anayasa Taslağı: Parlamenter Sistem
İçinde Yürütmenin Sorumsuz Kanadı Olarak Cumhurbaşkanı
185
YARARLANILAN KAYNAKLAR 190

Giriş

2017 yılı Türkiye’de anayasal sistemin dönüşümü açısından son derece kritik bir yıl olacak belli ki. 10 Aralık 2016 günü, TBMM’ye 316 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi başlığıyla bir anayasa değişikliği önerisi sunuldu.1 Anayasa Komisyonu’nda birkaç maddesi değiştirilen ancak özü itibariyle aynı kalan metin, uzun süredir gündemde olan bir sistem değişikliğinin ya da anayasa tarihi içinden bakarsak eğer, Türkiye sağının muhtelif renklerinin uzun vadeli ‘hayalinin’ dile gelmiş hali.

12 Mart Muhtırası ardından MNP (Milli Nizam Partisi) Genel Başkanı Necmettin Erbakan tarafından gündeme getirilen ve 1980’lerin ortasından itibaren ANAP (Anavatan Partisi) ve DYP’nin (Doğruyol Partisi) liderleri, ayrıca sekizinci ve dokuzuncu cumhurbaşkanları olan Turgut Özal ile Süleyman Demirel’in de desteklediği bir sistem olan ‘başkanlık’, bu kez farklı ve umulmayan biçimiyle 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) önayak olmasıyla gündemde. Önceki başkanlık tartışma ve önerileri, çalışmanın sonunda Değerlendirme başlığı altında aktarılmaya çalışılacak.

Okuyacağınız kitap, güncel tartışma ya da Türkiye’de alışık olunduğu haliyle ‘güncel kavga’nın kısmen siyasal, büyük ölçüde tarihsel ve anayasal boyutuna dair bilgi vermek amacıyla yazıldı.2 Her konu ait olduğu alanın terminolojisi ile ama diğer alanlarla bağı ve bağları yok sayılmadan ele alınabilirse anlamlı bir tartışmaya yol verebilir. Burada gerekçelerine girme şansı ve gereği olmasa da Türkiye’de son yıllarda giderek belirginleşen toplumsal ve siyasal ayrışmanın artık ‘gerçek ve anlamlı bir tartışmaya’ izin vermediğini söylemek gerek. Olup biten her neyse, karşılıklı her bağırış çağırış içinde, asıl gündeme gelmesi gereken her neyse tümüyle duymazdan, bilmezden gelinerek ele alınıyor ve aklı başında bir şeyler dile getirmek isteyenlerin sesi duyulmaz halde.

Bu çalışmanın amacı, gürültüden duyulmayan seslerden biri daha olmak. Başkaca bir beklentiyle değil, olsa olsa ‘düşünmek’ adı verilebilecek, bir yanıyla eylem bir yanıyla haslet olan ‘fiilin’, hâlâ gerekli olduğuna duyulan inançla kaleme alındı. Belki, biraz inattan biraz da umutlu olma gerekliliğinden. Belki, eğer bir anayasa değişikliği yapılıyorsa ve değişiklik haklı olarak yalnızca anayasa ile sınırlı olmayan ‘siyasal rejim’ tartışmalarına neden oluyorsa, o inat ve umutta yarar olduğu kanısıyla. Hiç kuşkusuz uzatmadan, konunun ‘özgül’ alanında kalmaya çalışarak, konuyu bilmeyen, bugüne dek merak etmemiş okuyucular da göz önünde bulundurulup olabildiğince sadeleştirerek.

Dolayısıyla bu kitap kapsamlı bir anayasa tarihi ya da hukuku çalışması değil, anayasal/siyasal konulardan yalnızca birinin, tarihsel serüveni ihmal edilmeden güncel tartışmalar bağlamında ele alınıp açıklanması çabasından ibaret. Hemen her önemli esere değinmeye, adlarını anmaya çalışsa da, mebzul miktar yerli ve yabancı kaynağı ‘tüketme’ gibi bir tasası yok. Konuya yabancı olanlar ile iyi kötü fikri olanlara aynı anda seslenme niyetinde. Hiç bilmeyenlerin belki bir iki satır öğrenmesini sağlayabilir; bu alanda çalışanlaraysa, katacağı pek bir şey olmaz. Ezcümle, haddini gözetme ve özellikle halkoylaması sürecinde, kısa bir rehber olma niyetinde. Kitabın sonunda yer alan ‘Ek’lerdeki örnekler ise 1982 Anayasası döneminde ses getiren anayasa önerileri içinden seçildi.

İlk teşekkürüm, ‘şu aralar böyle bir kitap hazırlamak iyi olabilir’ dediğimde, büyük bir içtenlikle teşvik eden Tanıl Bora’ya. Masa başına oturacak cesareti, onun sayesinde buldum. Her zaman ve konuda olduğu gibi, yine büyük destek veren ve sıkışık zamanda kitabın sonundaki Ek’leri hazırlayan sevgili ‘Kürsü’ arkadaşım Dinçer Demirkent sağolsun, var olsun. Baştan sona okuyup eleştiren, düzeltmelere yardım eden kadim dostum İlker Yavuz işimi çok kolaylaştırdı. Emekli ‘Kürsü’ Hocam Cem Eroğul beni bu kez de kırmadı; çok kısa sürede okudu, eleştirdi. Ona her zaman olduğu gibi borcum, teşekkürden fazlası. Yayınevi çalışanlarının, emeği geçenlerin eline sağlık, hepsine şükran borçluyum.

Ve Zeliha’ya…

1.baskı – Mart 2017

İletişim Yayınları
192 sayfa
15,00 TL
 

1 21.01.2017 gün ve 6771 sayılı Yasa, 11.02.2017 gün ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkoyuna sunuldu. Halkoylaması 16.04.2017 Pazar günü yapılacak.

2 Yıllar önce cumhurbaşkanının yetki ve görevleri hakkında bir makale yazmıştım. Okuyacağınız kitapta 1982 Anayasası dönemine dair aktarılacak ve büyük ölçüde teknik içerikteki anayasa tartışmaları, söz konusu makalenin genişletilmiş ve değiştirilmiş hali olacak. Bu nedenle 2002 yılında yayınlanan ve o günün güncel tartışmalarını değerlendirmeye çalışan yazıyı buraya eklemek gerekir: Murat Sevinç (2002), “Güncel Gelişmelerin Işığında 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı”, A.Ü. SBF Dergisi, 57/2: 110-137.